Image
Image
Image

Inscripcions

Els/es ballarins/es que participin a la competició All Style Battle 1vs1, el dissabte 30 d’abril de 2022, hauran de fer la inscripció online a través d'un formulari de Google Forms

En el moment de fer la inscripció s’haurà d’adjuntar el comprovant de transferència bancària corresponent (el número de compte estarà disponible al formulari). Quan l’organització confirmi el pagament, s’enviarà una confirmació per escrit de la inscripció.

Els grups, parelles i solistes, que participin al Campionat coreogràfic, el diumenge 1 de maig de 2022, hauran de fer la inscripció online a través de la plataforma Wop inscripciones. Una vegada realitzat el pagament per transferència (el número de compte estarà disponible a la plataforma), s’enviarà una confirmació per escrit de la inscripció.

Una vegada sobrepassat el darrer dia de la inscripció, si el grup o el/la solista no te formalitzat el pagament, no tindrà dret a participar en el Campionat.

Darrer dia d’inscripció

17 f'abril de 2022

L’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions abans del termini especificat si aquestes arriben a un volum màxim de participació. En aquest cas només quedaran inscrits aquells grups o ballarins/es que hagin formalitzat tot el procediment d’inscripció: inscripcions, pagament i documentació requerida.

Acreditacions

  1. Tots/es els/les participants inscrits/es hauran de presentar en persona, a la taula d'acreditació, el DNI, NIE, Passaport, Llibre de família (o fotocopia compulsada) en totes les categories.
  2. Cada grup podrà inscriure un màxim de dos responsables adults.
  3. Es comprovarà UNA A UNA la documentació de tots els/les participants o dels grups amb el límit d'edat.
  4. L'organització col·locarà en el canell de cada participant i entrenadors/es, la polsera acreditativa. Sense aquesta polsera acreditativa, no es permetrà l'accés a pista ni l'accés als vestuaris. Si es comprova que un/a ballarí/na està ballant sense ella, tot el seu grup quedarà automàticament desqualificat de la Competició.
  5. Si es detecta que existeixen més components dels autoritzats, que sobrepassin l'edat permesa, tot el grup quedarà automàticament desqualificat de la Competició.

Preus per participant 

All Style Battle

0
All Style Infantil
0
All Style Junior
0
All Style Adults

Campionat Rock The Stage 

0
Baby
0
Infantil
0
Junior
0
Youth
0
Absoluta
0
Premium
0
Professional
0
Solista
0
Minisolista
0
Parelles
0
Miniparelles

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIONS

Les cancel·lacions efectuades pels propis participants i/o escoles participants sense cap causa justificada no donaran dret a cap devolució.
Si el Campionat s’hagués de suspendre o posposar per alguna causa excepcional o per circumstàncies atribuïbles a l’organització, es retornarà l’import íntegre de la inscripció o es donarà l’opció de mantenir el pagament per a futures edicions del Campionat