Image
Image
Image

Inscripcions

Inscripció

Les inscripcions s’hauran de fer online a través de la plataforma Wop inscripciones. Una vegada realitzat el pagament per transferència (el número de compte estarà disponible a la plataforma), s’enviarà una confirmació per escrit de la inscripció. 

Una vegada sobrepassat el darrer dia de la inscripció, si el grup o el/la solista no te formalitzat el pagament, aquest grup no tindrà dret a participar en el Campionat.

Darrer dia d’inscripció

La nova data límit es publicarà properament

L’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions abans del termini especificat si aquestes arriben a un volum màxim de participació. En aquest cas només quedaran inscrits aquells grups que hagin formalitzat tot el procediment d’inscripció: inscripcions, pagament i documentació requerida.

Acreditacions

  1. Tots/es els/les participants inscrits/es hauran de presentar en persona, a la taula d'acreditació, el DNI, NIE, Passaport, Llibre de família (o fotocopia compulsada) en totes les categories.
  2. Cada grup podrà inscriure un màxim de dos responsables adults.
  3. Es comprovarà UNA A UNA la documentació de tots els/les participants o dels grups amb el límit d'edat.
  4. L'organització col·locarà en el canell de cada participant i entrenadors/es, la polsera acreditativa. Sense aquesta polsera acreditativa, no es permetrà l'accés a pista ni l'accés als vestuaris. Si es comprova que un/a ballarí/na està ballant sense ella, tot el seu grup quedarà automàticament desqualificat de la Competició.
  5. Si es detecta que existeixen més components dels autoritzats, que sobrepassin l'edat permesa, tot el grup quedarà automàticament desqualificat de la Competició.

Preus

All Style

0
All Style Kids
0
All Style Junior
0
All Style Adults

Rock The Stage

0
Baby
0
Infantil
0
Junior
0
Youth
0
Absoluta
0
Premium
0
Professional
0
Solista
0
Minisolista
0
Parelles
0
Miniparelles