Image
Image
Image

Inscripcions

Els grups, parelles i solistes, que participin al Campionat hauran de fer la inscripció online a través de la plataforma WOP INSCRIPCIONES.

Una vegada realitzat el pagament per transferència (el número de compte estarà disponible a la plataforma) s’enviarà una confirmació per escrit de la inscripció. 

Amb la finalitat que les escoles i coreògrafs/es es puguin organitzar amb antelació, una vegada iniciat el procediment d’inscripció, el/la responsable del grup disposarà d’un temps raonable per formalitzar les inscripcions. En cas contrari i sempre amb previ avís al/la responsable del grup, l’organització podrà cancel·lar aquestes inscripcions donant pas a altres grups que vulguin participar. 

Una vegada sobrepassat el darrer dia de la inscripció, si el grup o el/la solista no te formalitzat el pagament, no tindrà dret a participar en el Campionat.

Darrer dia d’inscripció: 

5 d'abril de 2024

L’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions abans del termini especificat si aquestes arriben a un volum màxim de participació. En aquest cas només quedaran inscrits aquells grups o ballarins/es que hagin formalitzat tot el procediment d’inscripció: inscripcions, pagament i documentació requerida.
Acreditacions
  1. Tots/es els/les participants inscrits/es hauran de presentar en persona, a la taula d'acreditació, el DNI, NIE, Passaport, Llibre de família ORIGINAL en totes les categories.
  2. Cada grup podrà inscriure un màxim de dos (2) responsables adults.
  3. Es comprovarà UNA A UNA la documentació de tots els/les participants o dels grups amb el límit d'edat.
  4. L'organització col·locarà en el canell de cada participant i coreògrafs/es, la polsera acreditativa. Sense aquesta polsera acreditativa, no es permetrà l'accés a pista ni l'accés als vestuaris. Si es comprova que un/a ballarí/na està ballant sense ella, tot el seu grup quedarà automàticament desqualificat de la Competició.

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes bases de competició per afavorir la participació. Els/les participants i coreògrafs/es seran informats/des d’aquests canvis abans de començar la competició.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIONS

Les cancel·lacions efectuades pels propis participants i/o escoles participants sense cap causa justificada no donaran dret a cap devolució.

Si el Campionat s’hagués de suspendre o posposar per alguna causa excepcional o per circumstàncies atribuïbles a l’organització, es retornarà l’import íntegre de la inscripció o es donarà l’opció de mantenir el pagament per a futures edicions del Campionat